Evaluering

Skolens evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Karakterblade to gange årligt

To gange årligt (vinterhalvåret og forår/sommer) modtager eleverne fra 3.-9. klasse karakterblade, hvor der foruden fagkarakteren gives en bedømmelse af elevens arbejdsindsats i hvert af fagene.

Skolehjemsamtaler to gange årligt

Hvert år afholdes der to skole-hjem-samtaler (efterår og forår), hvor den enkelte elev, dennes forældre og læreren drøfter elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. Andre elever eller søskende diskuteres ikke til skole-hjem-samtaler

Individuelle elevplaner

Klasselæreren udarbejder i samarbejde med klasseteamet individuelle elevplaner. Elevplanerne danner grundlag for de årlige skolehjemsamtaler og beskriver elevens faglige udbytte, hvordan eleven klarer sig socialt (elevens generelle trivsel) samt arbejdsindsatsen. Elevplanen konklusion er de fokuspunkter der opstilles i samarbejde mellem skolen, eleven og hjemmet. Det er via fokuspunkterne at elevens udvikling måles og evalueres to gange årligt.

Forældrenes tilsyn

Forældrekredsens tilsyn varetages af den af forældrekredsen valgte tilsynsførende. Frem til Årsmødet april 2011, har tilsynet været varetaget af Erik Mertz, som allerede i 2010 meddelte at han ville stoppe. Årsmødet besluttede derfor at tilsynet med skolens undervisning i skoleåret 2011-2012 skal varetages af kommunen (kommunalt tilsyn).

Forældrene har endvidere til en hver tid mulighed for at besøge en klasse og se hvordan undervisningen varetages og organiseres.

Pædagogisk tilsyn

Varetages af skolens leder, der kommer på besøg i alle klasser og hos alle lærere og børnehaveklasseledere.

 Karakteroplysninger – skolens karaktergennemsnit

Giver forældrene mulighed for at sammenligne elevernes faglige udbytte af undervisningen og sammenligne denne i forhold til andre skoler.

Skolens evaluering af elevernes undervisningsmiljø

(herunder tryghed og trivsel)

DCUM (Dansk Center for UndervisningsMiljø – elevernes). Hvert andet år foretager hver enkelt elev i skolen og i SFO’en en individuel vurdering af deres undervisningsmiljø (og fritidsmiljøet i SFO’en). Det foregår ved at skolen er tilmeldt DCUM’s elektroniske vurdering.

 Antimobningspolitik

Skolens formulerede antimobningspolitik må aldrig blot være ”pæne ord”, men skal til en hver tid kunne spejles i skolens daglige praksis og bestræbelser for at give mobning de dårligst mulige kår.

Skolens evaluering af personalets arbejdsmiljø

herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø og tryghed og trivsel generelt

APV (Arbejdspladsvurdering – personalets). Mindst hvert andet år udarbejdes en arbejdspladsvurdering, der dels skal afdække personalets fysiske arbejdsmiljø dels det psykiske arbejdsmiljø. Efterfølgende behandles APV’ens hovedoverskrifter først i de enkelte personalegrupper og sidst i åbent forum. Behandlingen i det åbne forum har som mål at finde frem til konklusioner, handleplaner og deadlines.

Evaluering af daglig praksis og pædagogik

Den daglige praksis og pædagogik evalueres løbende, på det ugentlige personalemøde under et fast dagsordenspunkt “Drøftelses- og evalueringspunkter”. Alle faste samt nye tiltag evalueres altid efterfølgende, hvorefter der er mulighed for justeringer.

 Tests – Løbende test

Stort set alle faglærere (måske lige med undtagelse af idræt-, håndarbejde- og sløjdlærere) benytter sig af løbende test af elevernes udbytte af undervisningen endvidere afsluttes skoleåret på alle klassetrin fra 1.-8. klasse med en årsprøve:

1. – 6. klasse har i juni måned skriftlige årsprøver i dansk og matematik

7. – 8. klasse har i junimåned skriftlige årsprøver i dansk og matematik samt 2-4 mundtlige årsprøver, der ”udtrækkes” af klasseteamet

 

Læsetests på de forskellige klassetrin

1. klasse august og frem: IL-basis
marts-april: OS 64
2. klasse primo oktober: OS 64
maj: OS 120
3. klasse primo oktober: OS 120
januar: SL 60
læsekursus*
maj: SL 60
4. klasse priomo oktober: SL 60
maj: SL 40
5. klasse TILBUD om SL 40
*Læsekurset i 3. klasse er dansklærerens egen beslutning.
STAVEPRØVER tilbydes 5. klasse (ST 5) først i september samt enkelt-elever efter dansklærerens initiativ/ønske.
ST 4 bruges som årsprøve i 4. klasse efter ønske fra dansklæreren.
RM-prøver bruges som årsprøver i 1. til 5 klasse.
Dertil kommer forskellige matematikprøver.